Witamy na oficjalnym profilu producenta Fabryki Zabawek Pluszowych Kolor-Plusz.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Polityka prywatności i plików cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Niniejsza Polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) jest skierowana do Użytkowników i Zamawiających korzystających ze sklepu internetowego dostępnego w domenie www.kolor-plusz.sklep.pl (zwany dalej „Sklepem internetowym”)’ i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych oraz zabezpieczenie danych osobowych. Polityka ma charakter informacyjny.

 

 1. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od Użytkowników i Zamawiających jest Sprzedający, tj. „Fabryka Zabawek Pluszowych Kolor-Plusz” Mirosław Łapczuk, Maciej Raczkowski Spółka jawna z siedzibą w Koszalinie (75-671) przy ul. Krawieckiej 6 (zwana dalej „Administratorem”), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS: 0000083055, NIP: 6691975108, Regon: 330491005, tel. +48 500 119 237, codziennie w Dni robocze godzinach od 10:00 do 16:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora, z usług którego korzysta Użytkownik, e-mail: kacper@kolor-plusz.pl. Zbiór danych osobowych klientów został zgłoszony do GIODO – pod nr zgłoszenia ……..

 

 1. Użytkownik Sklepu internetowego ma możliwość złożenia zamówienia w dwóch wariantach:

 

    a)     dokonanie Zamówienia bez rejestracji (tzw. szybkie zamówienie) – Użytkownik dokonuje Zamówienia Towarów w Sklepie internetowym jako gość, czyli bez zakładania Konta Zamawiającego podając następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres, kod pocztowy, miasto, kraj, nr telefonu komórkowego, adres email. W przypadku, gdy Użytkownik chce, aby została wystawiona faktura dokumentująca zakup towarów dodatkowo podaje także następujące dane: nazwa firmy, pod którą prowadzona jest działalność gospodarczą i adres jej siedziby oraz NIP. Podanie danych osobowych wskazanych w niniejszym ustępie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji dostawy Zamówienia;

 

b)     dokonanie Zamówienia z rejestracją Konta Zamawiającego – Użytkownik dokonuje Zamówienia Towarów i rejestruje się zakładając Konto Zamawiającego w Sklepie internetowym. Dokonując rejestracji Użytkownik podaje następujące dane osobowe:  imię i nazwisko, adres, kod pocztowy, miasto, kraj, nr telefonu komórkowego, adres email. W przypadku, gdy Użytkownik chce, aby została wystawiona faktura dokumentująca zakup towarów dodatkowo podaje także następujące dane: nazwa firmy, pod którą prowadzona jest działalność gospodarczą i adres jej siedziby oraz NIP. Rejestracja Konta Zamawiającego pozwala na dokonywanie kolejnych Zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych, których mowa w niniejszym punkcie, bowiem wskazane przez Zamawiającego dane są pobierane do nowego Zamówienia. Podanie danych osobowych wskazanych w niniejszym ustępie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu prowadzenia Konta Zamawiającego i realizacji dostawy Zamówień ze Sklepu internetowego.

 

 1. Posiadacz zarejestrowanego Konta Zamawiającego ma możliwość zalogowania się weryfikując się w Sklepie internetowym poprzez podanie Loginu (adresu e-mail wskazanego podczas rejestracji) oraz indywidualnie ustalonego przez siebie Hasła. Zalecane jest, aby Hasło składało się z kombinacji liter małych i wielkich oraz cyfr i znaków specjalnych. Zamawiający proszony jest do należyte zabezpieczenie Hasła przed dostępem osób nieupoważnionych.

 

 1. Dane osobowe Zamawiających w Sklepie internetowym wykorzystywane są jedynie w celu wynikającym bezpośrednio z działań podejmowanych przez Użytkownika Sklepu internetowego, tj. przetwarzane są w celu realizacji Zamówień oraz w celu umożliwienia korzystania ze Sklepu internetowego, a także w celu ewidencjonowania sprzedaży.

 

 1. Dane osobowe zarejestrowanych Zamawiających Sklepu internetowego mogą być przez nich przeglądane, poprawiane i zmieniane po zalogowaniu się do Konta Zamawiającego za pomocą Loginu i Hasła w Sklepie internetowym, bądź też poprzez bezpośredni kontakt ze Sprzedającym.

 

 1. Każdy z Użytkowników Sklepu internetowego ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, wglądu do nich oraz ich poprawiania, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, czy też wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. W szczególności prawa te przysługują Użytkownikom, jeżeli ich dane są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 

 1. Każdy Użytkownik Sklepu internetowego ma w każdym czasie możliwość usunięcia podanych danych osobowych, bez ponoszenia z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów poprzez bezpośredni kontakt z Administratorem telefonicznie, mailowo, za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego w Sklepie internetowym lub w formie pisemnej.

 

 1. Administrator niniejszym informuje, że nigdy nie prosi o podanie adresu e-mail w treści emaila, czy też innych danych osobowych Użytkownika, a także nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

 

 1. Administrator przetwarza dane osobowe przekazywane przez Użytkownika Sklepu internetowego w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności przechowujące dane osobowe stosuje środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych wymagane ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.), w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników, Zamawiających przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem.

 

 1. Witryna internetowa Sklepu internetowego zawiera także linki do innych stron internetowych, nieadministrowanych przez Administratora, zatem nie może on ponosić odpowiedzialności ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Administrator informuje także, że niniejsza Polityka dotyczy tylko Sklepu internetowego oraz  że po przejściu na inne strony, zalecane jest, aby Użytkownik zapoznał się z właściwą danej stronie polityką prywatności, zanim udostępni tam swoje dane osobowe. Decydując się na przejście na takie strony i odwiedzenie ich, Użytkownik czyni to na własną odpowiedzialność.

 

 1. Administrator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki. W przypadku wprowadzenia zmian, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian - odpowiednia informacja o zmianach w Polityce zostanie umieszczona w Sklepie internetowym, a Użytkownicy posiadający utworzone Konto Zamawiającego otrzymają informację o zmianach w Polityce drogą mailową

 

 1. W razie braku akceptacji zmienionej Polityki, Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia Polityki, a tym samym odmowy dalszego pozostawiania swoich danych wskazanych podczas rejestracji w Sklepie internetowym, co wiąże się dla Administratora z obowiązkiem usunięcia danych osobowych takiego Użytkownika z bazy klientów.

 

 1. Zmiana Polityki, w zakresie, w jakim jej postanowienia stosują się do Umów sprzedaży, nie zmienia treści Umów sprzedaży zawartych przed zmianą Polityki.

 

 1. Użytkownik, Zamawiający proszony jest o niezwłocznie zawiadomienie Administratora o wszelkich stwierdzonych przez niego naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków, czy sugestii dotyczących niniejszej Polityki Użytkownik Sklepu internetowego proszony jest także o kontakt z Administratorem. Wszelkie dane kontaktowe do Administratora wskazane są w niniejszej Polityce oraz w zakładce KONTAKT w Sklepie internetowym.

 

 

POLITYKA PLIKÓW „COOKIES”

 

 1. Niniejsza Polityka plików „cookies” (zwana dalej „Polityką”) jest skierowana do Użytkowników korzystających ze Sklepu internetowego funkcjonującego w domenie www.kolor-plusz.sklep.pl  i  ma charakter informacyjny.

 

 1. Użyte w niniejszej Polityce pojęcia mają takie samo znaczenie, jak przypisane im w Regulaminie Sklepu internetowego, chyba że co innego wynika z postanowień niniejszej Polityki.

 

 1. Administratorem Sklepu internetowego jest Sprzedający, tj. „Fabryka Zabawek Pluszowych Kolor-Plusz” Mirosław Łapczuk, Maciej Raczkowski Spółka jawna z siedzibą w Koszalinie (75-671) przy ul. Krawieckiej 6 (zwana dalej „Administratorem”), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS: 0000083055, NIP: 6691975108, Regon: 330491005, tel. +48 500 119 237, codziennie w Dni robocze godzinach od 10:00 do 16:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora, z usług którego korzysta Użytkownik, e-mail: kacper@kolor-plusz.pl

 

 1. Podczas wizyty użytkownika w Sklepie internetowym automatycznie zbierane są dane adresu IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego (w tym tzw. logi lub pliki dziennika). Dane mogą być zbierane przez pliki „cookies” oraz system „Google Analytics”, tj. system analityki internetowej dający wgląd w ruch w Sklepie internetowym oraz w skuteczność działań marketingowych.

 

 1. Sklep internetowy wykorzystuje pliki „cookies”(ciasteczka), które służą do celów identyfikacji przeglądarki podczas korzystania ze Sklepu internetowego, aby wiadomo było, jaką stronę wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Wchodząc do Sklepu internetowego na komputerze Użytkownika mogą być umieszczane pewne informacje, które mogą mieć formę pliku „cookie”.

 

 1. Pliki „cookies“ są to niewielkie pliki składające się z ciągu liter i znaków, zapisywane na komputerze przez serwer internetowy podczas odwiedzania danej strony Sklepu internetowego. Pliki typu „cookies“ są stosowane przez Sklep internetowy wyłącznie w celu lepszego dostosowania witryny  internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika. Ponadto, pliki „cookies“ stosowane w Sklepie internetowym mogą służyć następującym celom:

a)  zapewnienia prawidłowego działania Sklepu internetowego - pliki „cookies“ umożliwiają dostęp do niektórych części witryny, np. zabezpieczonych systemem logowania;

b) poprawa wydajności i optymalizacji działania Sklepu internetowego - pliki „cookies“umożliwiają odczytywanie informacji na temat tego, w jaki sposób Użytkownicy poruszają się po Sklepie inyternetowym, a tym samym pomagają go usprawniać;

c)    targetowanie treści informacyjnych i promocyjnych - pliki „cookies“mają na celu automatyczne dostosowanie zawartości Sklepu internetowego do potrzeb Użytkownika.

d)   poprawy funkcjonalności Sklepu internetowego - pliki „cookies“ powodują zapamiętywanie informacji, które zostały podane przez Użytkownika, np. Loginu;

 

 1. Informacje zbierane i generowane przez pliki „cookies“ w Sklepie internetowym nie pozwalają na personalizację i identyfikację Użytkownika. W wyniku ich wykorzystywania nie są przechowywane żadne dane osobowe Użytkownika Sklepu internetowego.

 

 1. Pliki „cookies“  używane w Sklepie  internetowym są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na komputer Użytkownika. Użytkownik może zmienić sposób korzystania z plików „cookies“ przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą ze Sklepu internetowego. W większości przeglądarek internetowych można usuwać, kasować pliki typu „cookies“ z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane pliki „cookies“ lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takich plików na dysku. W tym celu należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub tematami pomocy używanej przeglądarki internetowej. Proces kontroli i usuwania plików „cookies” może różnić się w zależności od używanej przeglądarki. Ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie internetowym.

 

 1. Administrator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki. W przypadku wprowadzenia zmian, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Polityce zostanie umieszczona na stronie Sklepu internetowego, a Użytkownicy posiadający utworzone Konto Zamawiającego otrzymają informację o zmianach w Polityce drogą mailową.)

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl